História


V roku 1986, v čase, keď sa pridávanie chemicky vyrábaných konzervačných látok, farbív a príchutí do potravín rýchlo zvyšovalo, Pierre ROMEYERPaul BOCUSE uviedli na trh spoločnosť Euro-Toques. Cieľom nového združenia bolo spojiť čo najviac európskych kuchárov, aby sa postavili za prírodné potraviny:
Pierre ROMEYER
Paul BOCUSE

„Cieľom je podporovať tradičných, remeselných výrobcov potravín, propagovať kvalitné výrobky, zachovávať kulinárske tradície Európy a zabezpečiť, aby kuchári zodpovedne používali jedlo. Cieľom je chrániť, chrániť a chrániť tie prírodné výrobky, suroviny a prísady, ktoré každý deň spracúvajú kuchári v členských štátoch na prípravu jedál pre milióny hostí. Cieľom je zabrániť použitiu produktov, surovín a prísad, ktoré by mohli byť pre človeka akýmkoľvek spôsobom škodlivé.“

Kuchári sa vo svojej európskej sieti zaviazali chrániť a propagovať kvalitné a autentické potraviny už viac ako 34 rokov.
Euro-Toques má každý rok, na pozvanie predsedu Výboru pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu, tú česť byť vypočutý poslancami Európskeho parlamentu, ktorým bude združenie živo prezentovať hlavné otázky EÚ.
Vďaka tomu je Euro-Toques skutočnou lobby, partnerom miestnych, národných a európskych inštitúcií zapojených do medzi inštitucionálneho rozhodovacieho procesu v oblasti výroby, marketingu a spracovania čerstvých potravín.
Euro-Toques je jediné lobistické združenie kuchárov oficiálne uznané Európskou komisiou. Za toto uznanie ďakujeme Jacquesovi Delorsovi.

Euro-Toques International (Európske spoločenstvo kuchárov)

Euro -Toques je medzinárodná profesionálna organizácia, ktorá predstavuje elitu kuchárov Európy a majiteľov reštaurácií, ktorí rešpektujú režim zdravého stravovania. Počet členov v súčasnosti prekročil 4 500, pričom ide iba o profesionálov pôsobiacich v oblasti hotelierstva, reštaurácie s tradíciou, zariadenia uvedené v Michelin Guide alebo iných spoločností verejného stravovania. Všetci členovia sa musia riadiť čestným kódexom cti šéfkuchára, ktorý je štatútom organizácie.

Euro-Toques je jedinou medzinárodnou profesionálnou organizáciou, ktorá udržuje a propaguje európske kulinárske dedičstvo. Sídli v Bruseli a má stálu kanceláriu v Európskom parlamente a vo Výbore regiónov.

Euro-Toques Slovensko je členom Euro-Toques International od roku 2017, a to vďaka pánovi Jánovi Dudovi, ktorý sa zasadzoval za to, aby sa naša krajina zapojila do medzinárodného programu, ktorý navrhli Paul Bocuse a Pierre Romeyer.

Našim cieľom je, aby nás európske inštitúcie uznávali ako zodpovedné subjekty z hľadiska:

• ochrany kvality a chute potravín,
• podpory know-how odborníkov na potraviny,
• zjednodušenia výmeny skúseností medzi šéfkuchármi po celej Európe,
• udržiavania kultúry a kulinárskych tradícií,
• zvýšenia povedomia spotrebiteľov prostredníctvom vzdelávania a správnych stravovacích návykov,
• podpory zdravia prostredníctvom zaistenia zdravej výživy, pokiaľ ide o chemické prísady v potravinách a podporu prirodzených, sezónnych kombinácií,
• neexperimentovania prostredníctvom nových metód, ktoré vedú k vzniku zdravotným problémom alebo k zmene chuti potravín,
• presadzovania správneho označovania a poskytovania informácií s cieľom poskytnúť spotrebiteľom relevantné informácie potrebné na uskutočnenie zodpovedného výberu,
• ochrany európskeho kulinárskeho dedičstva a jeho rozmanitosti, pôvodu a typickosti.

Euro-Toques International