Stanovy


Stanovy Euro-Toques Slovakia


 Čl. 1 
 NÁZOV A SÍDLO 
           1.1
Občianske združenie s názvom Euro-Toques Slovakia (ďalej len „združenie“), je dobrovoľnou, nepolitickou, odbornou organizáciou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
           1.2
Názov združenia v anglickom jazyku: Euro-Toques Slovakia (ďalej len „ET“)
           1.3
Sídlom združenia pre písomný styk bude Jána Poničana 6115/9, SK-841 08, Bratislava – Devínska Nová Ves
           1.4
Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.
           1.5
Združenie a jeho členovia sú súčasne členmi celosvetovej gastronomickej organizácie Euro-Toques International, európskej asociácie kuchárov, ktorý zastupujú svojich členov Euro toques vo všetkých európskych krajinách.

 Čl. 2 
CIELE A PREDMET ČINNOSTI 
           2.1
Cieľom združenia je dobrovoľne združovať profesionálnych kuchárov, majiteľov reštaurácií za uchovanie a rozvoj slovenskej gastronómie v rámci Slovenskej republiky a šírenie jej dobrého mena a tradičných chutí v rámci sveta, byť podporným orgánom v zvýšení a ovplyvnení verejnej mienky o gastronómii, napomáhať štátnej správe v rozvíjaní cestovného ruchu a podieľať sa na všeobecne záväzných nariadeniach v oblasti gastronómie.
           2.2 Predmet činnosti:
• kladie si za cieľ, aby rešpektoval rôznorodosť
• organizuje semináre, konferencie, workshopy, odborné diskusie, školenia, súťaže, rozširovanie odborných vedomostí v súlade s vedeckým a technologickým rozvojom, venuje sa výchovnej a vzdelávacej činnosti
• navrhuje a rozpracováva projekty podporujúce národnú gastronómiu, udržuje ju, s prihliadaním na nové trendy, technologické postupy a prvky svetovej gastronómie
• prezentuje a zastupuje slovenskú gastronómiu na domácich a medzinárodných súťažiach a odborných konferenciách
• spolupracuje s ostatnými slovenskými, alebo svetovými organizáciami, gastronomickými zväzmi, školami a združeniami, vytvára a udržuje s nimi aktívny vzťah
• poskytuje konzultácie a vypracováva odborné posudky štátnym i súkromným organizáciám, alebo jednotlivcom
v oblasti gastronómie a všetkých odvetví do nej spadajúcich
• aktívne sa zapája do odborných diskusií, poskytuje odbornú a konzultačnú činnosť

 Čl. 3 
 ČLENSTVO A ČLENOVIA 
           3.1 Členom združenia sa môže stať:
• fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony
• štátny občan SR, starší ako 18 rokov
• profesionálny kuchár, ktorý aktívne zastáva svoju funkciu
• majiteľ reštaurácie, hotela, alebo obdobnej prevádzky
• právnická osoba, organizácia, zastúpená svojím štatutárnym orgánom
• osoba stotožnená s etickým kódexom ET
           3.2 Formy členstva
a) riadny člen
• každý občan SR starší ako 18 rokov, ktorý súhlasí zo stanovami združenia, vyučený v gastronomickom odbore
b) čestný člen
• udelí sa členom, ktorý sa významne podieľali na propagácii slovenskej gastronómie doma, alebo v zahraničí
c) pridružený člen
• môže byť fyzická osoba, organizácia (vzdelávacie inštitúcie, školy, výrobcovia potravín, …) zastúpená svojím štatutárnym orgánom, ktoré má záujem o spoluprácu so združením a stotožňuje sa s jeho stanovami a cieľmi, fyzická osoba bez odborného vzdelania, propagujúca dobré mravy v gastronómii
           3.3 Prijímanie členov
a) riadneho člena prijíma Prezident združenia na základe odporúčania dvoch členov združenia, ktorý osobne navštívia prevádzku nového člena a oboznámia sa s dodržiavaním etického kódexu Euro-Toques International, na základe prihlášky a po zaplatení zápisného a ročného členského poplatku
b) čestného člena navrhuje Správna rada združenia a schvaľujú ho všetci členovia združenia jednohlasným súhlasom
c) pridruženého člena navrhujú členovia združenia, na základe odporúčania a zhodnotenia prínosu pre združenie, schvaľuje sa nadpolovičnou väčšinou hlasov
Združenie prijme a zapíše do zoznamu členov fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v bode 3.2, podali riadne vyplnenú prihlášku, zaplatili zápisné a stotožňujú sa s etickým kódexom Euro-Toques International a budú ho dodržiavať, zaplatili ročný členský poplatok a minimálne 6 mesiacov pred prijatím sa bezodplatne zúčastňovali na chode ET združenia pod záštitou dvoch riadnych členov združenia. Nový člen získa prihlášku iba od členov, pod ktorých záštitou chce vstúpiť do združenia.
           3.4 Etický kódex združenia a člena
• každý člen ET sa zaväzuje dodržiavať etický kódex
• ET znamená rešpektovanie rôznych tradícií krajín a regiónov rozšírenej Európy
• členovia Euro-Toques International udržiavajú medzi sebou dobré vzťahy, kamarátstvo a poskytujú spotrebiteľom jednotný obraz
• kuchári ET oznamujú osvedčené postupy a produkty v rámci komunity, obhajujú zdravé potraviny na základe kvalitných surovín
• kuchári bránia a obhajujú prirodzenú potravu a tradičné recepty, zaväzujú sa k rozmachu európskeho kulinárskeho dedičstva a zabezpečia trvalú existenciu regionálnych produktov
• výrobky používané v kuchyni členov sú čerstvé a spracovávané na mieste
• použité produkty a suroviny zodpovedajú sezóne, rešpektujú prirodzený cyklus surovín, aby bola zachovaná skutočná chuť
• ET a jej členovia sa zaväzujú k informovanosti, školeniam a ochrane spotrebiteľov a sú súčasťou zmluvy Euro-Toques
• pravdivosť zostavených lístkov a menu je rozhodujúca pre zachovanie dôvery spotrebiteľov
• člen ET si zachováva absolútnu nezávislosť od svojich dodávateľov
• profesia musí byť úplne transparentná, aby zaručila bezpečnosť výrobkov a ich pôvod
• kuchyne sa môžu prispôsobiť moderným trendom v takej miere, aby bola zabezpečená sociálna interakcia – spôsob života
           3.5 Práva a povinnosti člena združenia
• každý člen združenia má hlasovacie právo, právo zúčastňovať sa na zasadnutí združenia, byť volený do správnej rady, informovaný o aktivitách a zámeroch
• má právo byť pridelený na zastupovanie združenia v zahraničí
• má právo sa aktívne zúčastňovať na podujatiach organizovaných združením, podujatiach ku ktorým združenie bude prizvané ako odborný orgán
• môže byť členom iného združenia s podobným, alebo obdobným cieľom, ale musí upozorniť správnu radu
• má právo byť držiteľom symbolov združenia
• má povinnosť dodržiavať všetky zákony SR, platné právne predpisy SR, stanovy a interné predpisy združenia a mať riadne zaplatený členský príspevok
• zachovávať dobré meno združenia, nekonať v rozpore s jeho cieľmi a stanovami
• nezverejňovať názov a symboly združenia v médiách, bez súhlasu správnej rady
• aktívne sa zúčastňovať na chode združenia ak bol zvolený do jeho štruktúr
• aktívne sa zúčastňovať zasadnutí združenia, podujatí organizovaných združením
• zachovávať mlčanlivosť o zámeroch, cieľoch a know – how združenia
• ak člen dobrovoľne vystúpi na základe svojho presvedčenia a doručí písomné ukončenie členstva v združení – rozhoduje člen
• ak člen združenia nezaplatil do stanoveného termínu zápisné a ročný členský poplatok
• ak člen združenia hrubým spôsobom porušil stanovy, vnútorný poriadok, etický kódex má správanie nezlučiteľné s cieľmi a členstvom
v združení, ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie – rozhodujú členovia združenia
• ak sa člen nezúčastňuje na akciách, bez pádneho dôvodu sústavne
• ak člen nerešpektuje uznesenie správnej rady a členov združenia
• ak je člen pozbavený právnej spôsobilosti
• ak je člen vyhlásený za mŕtveho

 Čl. 4 
 ORGÁNY ZDRUŽENIA 
           4.1 Orgánmi združenia volené na štyri roky sú:
a) valné zhromaždenie
b) správna rada
c) revízna komisia
d) prezident
           4.2 Valné zhromaždenie
• je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci riadni členovia, ktorí volia ostatné orgány
• zvoláva sa minimálne raz za rok, ak o to požiada 1/3 riadnych členov, valné zhromaždenie musí zasadať a zúčastniť sa na ňom minimálne 2/3 členov do mesiaca od požiadavky
• člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na zhromaždení, môže zaňho voliť a takýto člen sa považuje za prítomného
• je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov
• rozhoduje o všetkých základných otázkach, ďalšom chode, cieľoch združenia
• tajným hlasovaním volí prezidenta, správnu radu a riadiace štruktúry združenia
• schvaľuje a mení stanovy, vnútorný poriadok a rokovací poriadok združenia
• schvaľuje výšku ročného príspevku členov združenia
• schvaľuje výšku odmeny v riadiacich funkciách združenia
• rozhoduje o prijatí nových členov po splnení požiadaviek v čl. 3 bode 3 a predkladá ich prezidentovi na vymenovanie
• rozhoduje o zániku združenia
• zo zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, kde poverený zapisovateľ zapíše všetky skutočnosti a musí byť podpísaná prezidentom, zapisovateľom a dvoma riadnymi členmi
• odvoláva prezidenta, správnu radu a riadiace orgány združenia
           4.3 Správna rada
• má piatich členov (prezident, dvaja viceprezidenti, ostatný zvolený členovia) a riadi činnosť združenia
• je uznášaniaschopná iba ak sú prítomný všetci členovia Správnej rady. Na platnosť rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov správnej rady, pričom prezident združenia má právo veta
• je volená na obdobie štyroch rokov
• minimálne jeden krát za kalendárny rok zvoláva valné zhromaždenie
• vedie zoznam riadnych členov združenia
• spravuje hmotný a nehmotný majetok združenia a schvaľuje výdavky
• informuje členov o činnosti združenia, chráni a presadzuje ich záujmy
• rozhoduje o členstve v iných kluboch
• komunikuje so sponzormi a ostatnými združenými organizáciami
• predkladá valnému zhromaždeniu návrhy na prijatie, alebo vylúčenie členov združenia
• zasadnutie správnej rady sa koná minimálne dvakrát za rok
• môže navrhnúť mimoriadnu odmenu prezidentovi, alebo členovi klubu
           4.4 Revízna komisia
• skladá sa z jedného alebo viacerých členov, volí ju valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov, predsedu revíznej komisie volí správna rada
• členovia nemôžu počas nasledujúcich štyroch rokov zastávať inú funkciu ako v revíznej komisii
• kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia, činnosť správnej rady, ekonomické hospodárenie združenia a oprávnené výdavky združenia, kontrolu výkonu činností v rámci združenia
• je oprávnená požiadať prezidenta o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na základe zistených skutočností v rámci svojich povinností
• zapisuje a kontroluje príjmy a výdavky združenia, kontroluje stav pokladnice a bankového účtu
• raz ročne predkladá správu o hospodárení, kontrole a stavu majetku združenia
           4.5 Prezident
• je štatutárnym orgánom združenia
• volí a odvoláva ho valné zhromaždenie na základe tajného hlasovania najvyšším počtom hlasov na obdobie štyroch rokov
• navrhuje valnému zhromaždeniu členov správnej rady
• zastupuje združenie navonok, koná v jeho mene vo všetkých veciach, podpisuje zmluvy a dohody, základné dokumenty a iné
• riadi celú činnosť združenia, zabezpečuje naplnenie jeho cieľov
• má dispozičné právo na narábanie s hmotným a nehmotným majetkom, dozerá na hotovosť združenia
• zvoláva valné zhromaždenie
• na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vymenováva a odvoláva členov združenia
• za výkon funkcie má nárok na odmenu navrhnutú správnou radou a odsúhlasenou valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, ako aj na náhradu všetkých oprávnených nákladov a hotových výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie
• v rámci prezidenta môže byť udelený aj titul „čestný prezident“, ktorého navrhuje riadny člen združenia a je zvolený jednohlasne verejným hlasovaním na valnom zhromaždení, ktorý prispel mimoriadnou činnosťou k chodu združenia
           4.5.1 Viceprezident
• navrhuje ho prezident združenia, volí a schvaľuje ho valné zhromaždenie
• zastupuje prezidenta v jeho neprítomnosti a koná v jeho mene, na národných či medzinárodných akciách kde sa združenie zúčastňuje
• môžu konať samostatne, okrem podpisu dokumentov uzatvárajúcich spoluprácu medzi združením a právnickými, alebo fyzickými osobami, takéto dokumenty podpisuje výlučne prezident

 Čl. 5 
 ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY, SEKCIE 
Prezident združenia je oprávnený a môže poveriť vedením určenej sekcie riadneho člena združenia, ktorý si môže prizvať maximálne jedného člena združenia. O zriadení sekcie ako aj o menovaní vedúceho rozhoduje správna rada združenia.
           5.1 Druhy sekcií:
• kuchárska a cukrárska sekcia
• vzdelávacia a výstavná sekcia
• súťažná sekcia
• propagačná, mediálna a reklamná sekcia
• sekcia domácich a medzinárodných vzťahov

  Čl. 6 
 HOSPODÁRENIE 
Za hospodárenie a vedenie účtovníctva, zodpovedá pokladník a správna rada združenia a uskutočňuje sa na základe schváleného rozpočtu valným zhromaždením.
           6.1 Majetok združenia tvoria:
• členské príspevky riadnych a pridružených členov
• dotácie štátnej správy, granty a finančná podpora
• poplatky za poskytované služby
• príjmy z organizovaných akcií
• hmotný majetok združenia
• sponzorské dary
• nadobudnutý majetok pre činnosť združenia (vedie sa presná evidencia nadobudnutia)

 Čl. 7 
 SYMBOLY 
Valné zhromaždenie schvaľuje riadne symboly združenia potrebné na rozlíšenie a odlíšenie členov združenia.
           7.1 Druhy symbolov
• vyšitý znak na oblečení – správna rada určuje spôsob, druh a miesto vyšitia

Čl.  8
 ZÁNIK ZDRUŽENIA 
           8.1 Združenie môže zaniknúť:
• dobrovoľným rozpustením na základe valného zhromaždenia
• právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení
           8.2
Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie, ktoré vykoná likvidátor určený správnou radou a zvolený valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov. Likvidátorom môže byť iba fyzická osoba a riadny člen združenia.
           8.3
O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie na riadnom zasadaní nadpolovičnou väčšinou platných hlasov

 Čl. 9 
 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
           9.1
Zakladajúci členovia združenia sa automaticky stávajú členmi združenia. Sú povinný do jedného mesiaca od registrovania združenia zvolať valné zhromaždenie a nábor nových členov. Majú nárok na odmenu navrhnutú a schválenú valným zhromaždením, ako aj na náhradu oprávnených nákladov a hotových výdavkov spojených so vznikom združenia ak sú riadne vyúčtované
           9.2
Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný rokovací poriadok.
           9.3
Podrobnosti o voľbách sú dané v stanovách pri každej voľbe a doplnené volebným poriadkom.
           9.4
Stanovy združenia je možné meniť na základe žiadosti členov združenia a aby boli v súlade s dobrými mravmi, ľudskou dôstojnosťou a neboli v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmeny schvaľuje valné zhromaždenie.