KontaktObčianské združenie:
Euro-Toques Slovensko
Jána Poničana 6115/9
SK-84108 Bratislava, Slovensko

IČO: 512 507 64
Registračné číslo: VVS/1-900/90-52607
Registračný úrad: MV SR
Sídlo:
Euro-Toques Slovensko
Jána Poničana 6115/9
841 08 Bratislava
Devínska Nová Ves

info@euro-toques.sk
Facebook
Bankové spojenie
Názov účtu: Euro-Toques Slovensko
Číslo účtu: SK08 1100 0000 0029 4006 6383
Účet vedený v :
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava